ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3 PHA

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Hệ thống hòa lưới 15KW

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Hệ thống hòa lưới 10KW

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Hệ thống hòa lưới 8,2KW

Điện mặt trời hòa lưới 3 pha

Hệ thống hòa lưới 6,2KW